TUS EYLÜL 2012 » temel soruları-hatırlam usulü


Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayınız.

  mehmet deniz | 20.11.2019

  1- Aşağıdakilerden hangisi antikanser etkinliğini tyrozin kinaz enzimini inhibe ederk göstermez? 
2- Direkt renin inhibitörlerini Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinden ayıran özellik aşşağıdakilerden hangisidir? 
3- Aşağıdakilerden hangisi kan basıncında azalmaya neden olan alfa2 adrenerjik reseptör agonisti değildir? 
4- Ağızdan uygulanabilen bir antikoagülan rivaroksaban'ın etki mekanizması aşağıdakilerdenhangisidir? 
5- Protamin sülfat yukarıdakilerin hangisinin etkilerini geri döndürmez? I- heparin II- Enoksaparin III- Deltaprarin Na IV- Fondaparinukus Na 
6- Dopamin yüksek doz dışında düşük ve fizyolojik dozlarda uygulandığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
7- Aşağıdakilerden hangisi selektif Endotelin ETA reseptör antogonistidir? 
8- Aşağıdakilerden hangisi N-asetil transferaz ile metabolize olur? 
9- Hücre siklusundan bağımsız etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? 
10- Aşağıdaki tetrasiklinlerden hangisi oral absorbsiyonu en yüksektir? 
11- Tiroid bezine iyodür girişini inhibe ederek antitiroid etki gösteren ilaç hangisidir? 
12- Aşağıdaki antibiotiklerden hangisi protein sentezini inhibeederek etki gösterir? 
13- Sigara ile ilişkisi en belirgin kronik intertisyel AC hastalığı hangisidir? 
14- Bowen hastalığı ve bowenoid papilozis, HPV tiplerinden hangisi ile en sık ilişkilidir? 
15- İğsi hücreli demetler ile epiteloid hücre grupları içerebilen bifazik malign yumuşak doku tümörü? 
16- Özelleşmiş bağ dokukarı arasında yalnızca kemikte bulunan serum düzeyi ölçülebilen ve osteoblastların aktivite için duyarlı ve özgün protein hangisidir? 
17- Otoimmün gastrit için yukarıdakilerdenhangisi doğrudur? I- Artrum artar II- Asit salgısı azalır III- Karsinoid tm gelişimine neden olabilir IV- Gastrin sekresyonu azalır 
18- Aşağıdaki tümörlerden hangisi RET protoonkogen mutasyonu görülme sıklığı yüksektir? 
19- Aşağıdakilerden hangisi Alzheimerın patolojik bulgularından biri değildir 
20- Aşağıdakilerden hangisi Hodking lenfomanın forumlarından biri değildir? 
21- Aşağıdaki sinir sistemi tm den hangisi için 1p ve 19 q kaybı önemli bir moleküler genetik değişikliktir? 
22- Aşağıdaki DM tiplerinden hangisinde glukokinaz enzim inaktivasyonu görülür? 
23- 35 yaşından erkek hasta baş ağrısı, halsizlik, dipne ve taşıkardi ile başvuruyor. Öyküden 1 hafta önce ÜSYE geçriyior. Labaratuvarda hemoglobin düşük, direkt coombs pozitif. bu bulgular aşağodaki aşırı duyarlılık reaksiyon tiplerinden hangisidir? 
24- Absans epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç? 
25- Beta-1 adrenerjik reseptör antogoniste ek olarak endotelyal NO aracılı vazodilatasyon yapan 3.kuşak Beta blokör hangisidir? 

26- Aşağıdaki muskarinik agonistlerden hangisi baş ve boyun radyoterapisinden sonra oluşabilen kserostomi tedavisinde kullanılır? 
27- Aşağıdakilerden hangisi alfa1 adrenerjik resptör antogonistlerin kullanımı için bir endikasyon değildir? 
28- Aşağıdaki seratonin reseptörlerinden hangisinin uyarılması ile tetiklenen reseptör sonrası sinyal transdüksüyonu sürecinde, adenilat siklaz enzimi öncelikli olarak yer almaz. 
29- Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi dopaminerjik reseptör agonisti değildir? 
30- Şizofreni tedavisinde kullanılan nöroleptiklerin ekstrapiramidal yan etkilerinden sorumlu dopaminerjik resptör alttipi aşağıdakilerden hangisi? 
31- Hücre içine giren ilaç dışarı atarak ilaçlara karşı direnç gelişimine neden olan taşıyıcı aşağıdakilerden hangisidir? 
32- Asetikolin klinikte en çok hangi amaçla kullanılır? 
33- Denge sinirine ait ganglion aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur? 
34- Hem spatium quadrangule hemde spatium triangulare oluşumunda yer alan anatomik yapılar için doğru? I- M.trapazius II- M.triceps brachi III- M.Teres major IV- humerus 
35- Sinüs transversus devamı olan beyin venös sinüsü ? 
36- Aşağıdakilerden hangisi vestibulum oriste bulunur? 
37- Aşağıdaki duyu sinirlerinden hangisi pelxus servicalisin dalıdır? 
38- Glandulabulbourethralis aşağıdaki anatomik yapılardan hangisine açılır? 
39- N.accessorius hasarında etkilenen kaslar? 
40- Foss popliteanın üst dış kenarını sınırlayan kas? 
41- Aşağıdakilerden hangisi plexus brachialisin fasiculus posteriorundan çıkar? 
42- Arteria cerebri anteriorun beslediği beyin bölgesi? 
43- Tracheanın hem boyun hemde göğüs bölümü ile komşuluk yapan anatomik yapı? 
44- sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren 18 yaşında kadın hasta tonsillektomi operasyonu geçiriyor. tonsilla palatinası çıkarılacak olan bu hastada aşağıdaki arterlerden hangisinin syri öncelikle dikkate alınmalıdır 
45- M.scalenus ant. ve medius arasında yer alan aşağıdakilerden hangisidir? 
46- Kalpteki purkinje lifleri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
47- Eritropoezde proeritroblastların eritroblastlara doğru olgunlaşan hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
48- Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsakta besinlerin emilmesi için yüzey artışı sağlayan yapılardan değildir? 
49- Aşağıdakilerden hangisi adenozin monofosfat türevi değildir? 
50- Aşağıdakilerden hangisi mitekondriye girmez? 


51- LAbaratuvar tanısında agara yayılan kırmızı pigment oluşturan dimorfik mantar? 
52- Hangisi insan florasında bulunmaz? 
53- 60 yaş erkek hasta yorgunluk, ateş şikayetleri mevcut. 5 yıl önce valvuler protez öyküsü var. Fizik muayenede göğüste petişiler mevcut. Kan kültüründe katalaz pozitif mannitolü fermante etmeyen novobicine duyarlı, koagülaz negatif kok etken? 
54- Aşağıdakilerden hangisi mikobakterilerin virulansı ile ilişkilidir? 
55- Ateş boğaz ağrısı yorgunluk şikayeti olan 8 yaşında kız hastada EMN dan şüpheleniliyor. Tanı doğrulaması için en uygun test? 
56- T ve B hücrelerinin ortak özelliği olan hangisidir? 
57- 2 Aylık hamile kadında antitoxoplazma IgG ve IgM pozitif. bu hastanın izleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? 
58- Pentamer yapıda olup primer iltihapta rol alan kompleman ... en etkili Ig? 
59- Tendon klıfında saptanan ganglionla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru? 
60- Kompleman aktifleşmesinde klasik alternatif ve lektin yollarının birleştiği kavşakta oluşan merkezi molekül? 
61- Nörohormanal regülasyonn bozukluğunda oluşan ödemin fizyopatolojik nedeni? 
62- Aşağıdakilerden hangisi adezyon protein gruplarından değil? 
63- Apoptozun ekstrensek yolunda sinyal iletiminden görev alan başlatıcı kaspaz? (2-3-6-8-9) 
64- Kedi ıssırıpında düffüz selülit gram negatif kokobasil saptanıyor. Etken? 
65- Aşağıdaki mantar türlerinin hangisinin neden olduğu bir enfeksiyon kuşkusu durumunda klinik örnekler klas2 kabinlerde kabinlerde incelenmesi istenmeli? 
66- Hamburger yenmesi takiben kanlı ishal çocukta. Etken EO157-H7 saptanıyor. Bunun virulan faktörü? 
67- Aspergillos tanısında kullanılan besi yeri? 
68- Aşağıdakilerden hangisi A-B yapısında tksin üretmez? 
69- 75 yaşında hastada sol kulakta şiddetli ağrı mevcut. Sol kulakta pürülan akıntı ödem mevcut. Gram negatif çomak oksidaz+ TSI agarda glıukoz laktoz ---- bakteri tanı? 
70- Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri aşı ile korunulmazmaz ? or korunabilir? I- rubella II- parainfluenza III-HepatitC IV- Varicella 71- İyi pişmemiş KC yiyen hazımsızlık yakınması ile başvuran hastanın dışkısında lugol ile boyamada fasulye tanesi bnzeri kapaklı yumurta görülüyor . Tanınız? 
72- Pirionların oluşturduğu hastalık olmayan? 
73- Kaposi sarkomu primer enfüzyon lenfoması ve multisentrik castelman hastalığı yapan virüs? 
74- CMV tedavisinde DNA polimeraz inhibitörü ilaç? 
75- Klinik örneklerde en sık izole edilen criptococ neoformans tipi? 
76- AİDS li hasta fazla sıvı kaybı ile seyrden diresinde aside dirençli boyanan ookistler varsa etken? 
77- AC hacminin belirleyicisi olan transpılmoner basıncı hangi basın farkı belir? 
78- Sağlıklı bir erişkinde mesanenin idrarla dolması sonrasında gerçekleşen olaylarda aşağıdakilerdenhangisi doğru? 
79- Aşağıdaki reseptörlerden hangisi diğerlerinden daha hızlı adapte olur? 
80- Aşağıdakilerin hangisinde metabolik asidozda kompansosyanda ilk değişir? HCO3-CO2 artar yada azalır? 
81- Yağ asidi sentezinde rol alan enzimlerden hangisi Ya sentezinde rol almaz.? 
82- Glukoz sentezlenirken en az enerji hangisinde harcanır? 
83- Seratonin-sistein, Histamin-histidin, Melatonin-Triptofan, Dopamin- Tirozin . Hangisi sentezlendiği aa doğru? 
84- Glukoz 6 P NADPH düşerse hangi yola girer? 
85- Kanda manyok arttığında beyin hücrelerinde öncelikle hangi metabolik yol aktivasyonu azalır? 
86- Elastaz, tripsin, amilaz, kimotripsin hangileri pankreastan proenzim olarak salgılanır? 
87- ER dan sitoplazmaya Ca salınımını sağlayan? 
88- Aşağıdaki enzimlerin hangisinin serum fizyolojik düzeyi 4-15 yaş erişkine oranla yüksek? 
89- İnsülin eksiklğinde asağıdakilerden hangisi görürülür? 
90- Aşağıdakilerden hangisi kolesterolden sentezlenmez? 
91- Aşağıdakilerden hangisi gonad dışı ve genellikle mediastinal germ gücreli tm görülme riski yüksek? 
92- Aşağıdaki glomerülonefrit tiplerinden hangisinde mezenkimal ve paramezenkimal birikimi ile karaktirezedir. 
93- Yara iyileşmesinde yaranın kontraksiyonunu sağlayan hücre? 
94- Aşağıdaki nevuslardan hangisi dermal fibrozit yanısıra dentritik ve --- oluşturmayan melanistlerin infiltrasyonu vardır? 
95- Eksikliğinde prematür yenidoğanlarda resp. distres send. neden olan sürfaktan maddesinin temel bileşeni hangisi? 
96- Aşağıdakilerdenhangisi PRL salgısını artırır? 
97- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında selenyum yoktur? 
98- Aşağıdakilerden hangisi kromatin paketlenmesini başlatır? 
99- Aşağıdaki moleküllerden hangisi memran fosfolipidlerini parçalayan fosfolipaz a2 enziminin etkisi ile ortaya çıkar? 
100- Anatomik oluşum ve kemik eşleşmelerinden hangisi doğru? 
101- Kollejen sentezi için gerekli vitamin? 
102- Menstrüel siklüsün 7. gününde yüksek olan hormonlar? 
103- GH kemik üzerindeki etki aracı hormon? 
104- Glukokortikoidler kanda hangi hücreyi artır? 
105- Lökositlerin inflamasyon damar duvarındaki hareket sırası 
106- Pozitif geri ---- kontrol mekanizması? 
107- İrisin embriyolojik orjini? 
108- Ovaryan z.pellucida ne zaman oluşur? 
109- Yukarıdakileden endokrin fonksiyonu olamayan? 
110- Mide paryetel hücre HCL salgılama sırasında gerçeklşen iyon taşıma mekanizması olmayan? 
111- Atrium baroresptör uyarılınca ne olur? 
112- Aşağıdakilerdenhangisinde venöz tromboz riski daha yüksektir? 
113- İskemik hücre hasarında Ph azalması sonucu aşağıdakilerdenhangisi gelişir? 

  Dr.Ahmet Erkek | 10.09.2012

 Ellerine sağlık.

cevapları tartışalım.

 


  mehmet deniz | 11.09.2012

 hocam soruları yazma konusundaki başarıyı cevap tartışma konusunda gösteremeyeceğim malesef:) zira o kadar iddialı değilim.kendine güvenen arkadaşlar tartışsa da biz de istifade etsek... :)

  Sevda Guliyeva | 11.09.2012

4. rivaroksaban faktor Xa'nin selektiv inhibitoru

  Sevda Guliyeva | 11.09.2012

 10. doksisiklin, minosiklin hangisi vardi? ikisi de iyi obserbe edilir